info@uniolaurediana.com

Estatuts

Article 1

El partit UNIÓ LAUREDIANA (UL) és un partit polític amb objectius locals i nacionals, que es regeix pels presents estatuts sota el principi de la defensa de la llibertat de la parròquia i de l’Estat, pel seu Codi ètic i, en tot allò que no s’hagi previst especialment, per la legislació vigent en matèria de partits polítics, i té les finalitats o ideari següents:

a) Promoure i defensar l’interès general de la parròquia de Sant Julià de Lòria, treballant pel present i futur, promovent la informació, la cultura, la prosperitat i el benestar dels seus habitants dins d’un marc d’0una societat liberal, justa, democràtica i solidària. L’assoliment dels darrers objectius serà per mitjà de la promoció i defensa dels drets reconeguts en la Constitució del Principat d’Andorra.

b) Promoure la personalitat jurídica d’Andorra com Estat de dret, promovent llur reconeixement internacional i el de les seves institucions.

c) Fomentar i mantenir una consciència nacional sobre els temes d’interès nacional. Amb aquesta finalitat Unió Laurediana estarà oberta a mantenir aliances i acords interparroquials amb altres partits, grups o persones d’ideologies afines i objectius similars o compartits.

d) Elaborar, presentar i dur a terme els programes que siguin aprovats per l’Assemblea General del Partit, col·laborant pel desenvolupament dels drets, dignitat i llibertat de la persona, pel progrés de la societat i de la pau del món.

e) Treballar pel present i el futur de la parròquia i del Principat, promovent la informació, la cultura, la prosperitat i el benestar dels seus habitants, dins el marc d’una societat liberal, justa i solidària.

f) El partit vetllarà per garantir el funcionament democràtic dels seus òrgans, mitjançant la periodicitat en la renovació i la limitació dels mandats.

Article 2

El domicili és a la carretera de Fontaneda 36, c1, Sant Julià de Lòria.

Pot ser traslladat al lloc que el Comitè Executiu acordi dins del Principat d’Andorra, en una o vàries delegacions.

Article 3

La seva estructura es basa en la democràcia interna, la disciplina del partit, la participació dels seus membres en les decisions i en les sessions de treball del mateix.

Article 4

La seva durada és indefinida.

Article 5

Poden ser militants del partit tots els ciutadans andorrans inscrits al cens electoral de la parròquia de Sant Julià de Lòria, majors d’edat i amb capacitat d’obrar que, acceptant aquests Estatuts, i les altres normes reglamentàries que se’n deriven, les declaracions programàtiques del partit i la defensa dels principis polítics que siguin admesos pel Comitè Executiu del partit.

També podran ser militants, els ciutadans de Sant Julià de Lòria que no gaudeixin de drets polítics al país, i aquells residents d’altres parròquies, sempre que prèviament siguin admesos pel Comitè Executiu. També podran afiliar-se al Partit les associacions de la parròquia o del Principat d’Andorra, i aquelles altres dedicades a la defensa dels drets amb fins humanitàries o de defensa de la natura.

Són afiliats els militants del partit que, amb la inscripció prèvia al registre de la formació, compleixen les obligacions que marquen aquests Estatuts i altres normes reglamentàries del partit, especialment les referents al pagament de la quota d’afiliat.

Els afiliats tenen dret de vot al si de l’Assemblea General del Partit o Congrés, sense perjudici de disposar d’aquest dret en altres òrgans del partit per motiu de càrrec o funció.

Són simpatitzants al no ser membres, no tenen dret de vot al si de Congrés o Assemblea General, només hi poden assistir amb veu però sense vot. Així mateix no podran exercir càrrecs ni funcions dins l’estructura del partit, en cap dels seus òrgans.

El partit podrà nomenar candidats als càrrecs públics electius a ciutadans no militants.

La condició d’afiliat del partit s’adquireix prèvia presentació de la petició escrita de l’interessat a la seu del partit i de la correlativa o posterior acceptació de la mateixa per part del comitè executiu del Partit.

Article 6

El partit podrà disposar d’una Secció Jove per acollir els simpatitzants que tinguin almenys 16 anys, sempre que no consti l’oposició dels seus representants legals, així com dels militants majors d’edat que se sentin joves i que vulguin ser-hi.

Aquesta secció escollirà d’entre els seus membres un representant i un suplent.

Article 7

Són drets dels afiliats:

a) Assistir i participar amb veu i vot al Congrés o Assemblea General, personalment o representat a través d’altres membres afiliats, i assistir a les reunions generals o de l’àrea que el partit convoqui.

b) Proposar iniciatives i fer consultes als òrgans directius.

c) Rebre informació periòdica sobre les activitats del partit i sobre les dades recollides per aquest i sobre l’estat de comptes.

d) Proposar-se com a candidat o càrrec del partit, seguint les normes internes per ocupar qualsevol càrrec dintre del partit, i participar en la seva elecció.

e) Proposar-se com a candidat elegible per a les eleccions generals o comunals. La presentació es farà seguint les normes internes i davant el Comitè executiu, amb posterior ratificació en el seu cas, pel Congrés o Assemblea General que es convoqui abans de cada període electoral.

f) Recórrer als òrgans intern de Garantia en cas de ser sancionats.

g) Causar baixa en el partit amb la mera comunicació d’aquesta voluntat.

h) Participar en les activitats del partit.

Són drets dels simpatitzants:

a) a) Participar amb veu però sense vot, en les reunions generals o d’àrea a les quals els convoqui el partit.

b) Proposar iniciatives i fer consultes als òrgans directius.

c) Rebre informació sobre les activitats del partit.

Article 8

Són obligacions dels afiliats:

a) Contribuir i col·laborar, en la mesura de la disponibilitat personal, a l’esforç comú d’assolir els objectius i finalitats del partit

b) Assistir regularment a les reunions generals, i d’àrea que es convoquin.

c) Participar en els treballs de les àrees internes, segons les pròpies aptituds i preferències.

d) Guardar discreció en totes les matèries referents a qualsevol activitat del partit.

e) Pagar les quotes, contribucions, derrames, fixades estatutàriament i reglamentàriament.

f) Respectar els estatuts i el programa del partit

g) Respectar i complir els acords adoptats pels òrgans del partit.

h) Efectuar les declaracions de patrimoni corresponents en cas de resultar subjectes a aquesta obligació de conformitat amb la Llei de transparència, accés a la informació pública i govern obert.

Són obligacions dels simpatitzants:

a) Contribuir, en la mesura de la disponibilitat personal, a l’esforç comú d’assolir els objectius i finalitats del partit

b) Assistir a les reunions generals, o d’àrea a les quals els convoqui el partit.

c) Participar en els treballs de les àrees internes, segons les pròpies aptituds i preferències, quan siguin convocats pel partit.

d) Guardar discreció en totes les matèries referents a qualsevol activitat del partit.

e) Respectar els estatuts i el programa del partit

f) Respectar i complir els acords adoptats pels òrgans del partit.

Article 9

La condició d’afiliat al partit es perd per la concurrència d’algun dels supòsits següents:

a) Per canvi de condició cap a simpatitzant, a petició de l’interessat o a proposta del Comitè Executiu i acceptació de l’interessat.

b) Per renúncia a la condició de membre del partit a petició de l’interessat mitjançant comunicació escrita adreçada als òrgans competents del partit.

c) Com a resultat de sanció disciplinària imposada en virtut del corresponent expedient.

d) Per defunció.

Article 10

Els recursos econòmics del partit seran únicament els reconeguts per la Llei 18/2014, de 19 de setembre qualificada de partits polítics i finançament electoral, i queden fixats en:

a) Les quotes ordinàries periòdiques dels afiliats tal com les fixi l’Assemblea General.

b) Les quotes especials o extraordinàries que decideixi l’Assemblea del Partit, per tal de fer front a despeses extraordinàries.

c) Les aportacions fetes per tots els militants del partit, afiliats, simpatitzants o altres, que tinguin un càrrec polític remunerat, en la proporció i la forma que fixin els Estatuts i el Reglament aprovats per l’Assembles General i que en cap cas podran superar el 10% del salari net anual de la persona.

d) Les subvencions, donacions o llegats que legalment li siguin adreçats, i siguin acceptats amb els límits legalment establerts.

e) Els fons procedents dels crèdits d’entitats financeres i altres serveis financers.

f) El rendiment de les activitats que realitzin, pròpies dels partits polítics, i els rendiments procedents de la gestió del seu propi patrimoni, els beneficis procedents de les seves activitats promocionals, i els que puguin obtenir dels serveis que puguin prestar en relació amb els seus fins específics.

g) Les gerències i llegats que rebin.

h) Els recursos procedents del finançament públic d’acord amb les prescripcions de la Llei de partits polítics i finançament electoral.

i) Les donacions en diners o en espècie, els serveis gratuïts o a preu reduït que es percebin en els termes indicats a la llei i sempre procedents únicament de persones físiques.

Únicament es podran tenir ingressos provinents de nacionals o residents al Principat d’Andorra. Totes les quotes i aportacions hauran de realitzar-se per mitjà de domiciliació bancària o mitjançant ingrés nominatiu. Els ingressos dineraris portaran el nom i la identificació fiscal del donant.

Article 11

El finançament públic del partit polític prové exclusivament de la subvenció de representació establerta legalment.

El partit no podrà realitzar activitats de caràcter professional, empresarial o mercantil.

Article 12

1.- El partit nomena un administrador general responsable dels seus ingressos i despeses i de la seva comptabilitat. El seu nom serà comunicat al Tribunal de Comptes.

2.- L’administrador del partit polític serà nomenat de conformitat amb les prescripcions del la Llei qualificada de partits polítics i finançament electoral.

Article 13

El partit portarà la comptabilitat adequada, segons els principis generalment acceptats i d’acord amb els models, indicacions i criteris que estableixi el Tribunal de Comptes, que permeti el compliment de les obligacions que estableix la Llei, el coneixement de la seva situació financera i patrimonial i el seu control. S’inclourà en la memòria la relació de subvencions públiques i donacions privades rebudes de persones físiques.

La comptabilitat del partit contindrà de manera detallada l’estat d’ingressos i de despeses i l’inventari de béns en els termes previstos legalment. El partit aprovarà els comptes anuals corresponents a l’anualitat anterior abans de l’1 de març i seran tramesos al Tribunal de Comptes abans de l’1 abril.

S’establirà un control intern dels comptes del partit que garantirà la transparència i el compliment de les obligacions legals en matèria de finançament.

El partit s’administrarà seguint el sistema de pressupost anual i sota el control del Consell consultiu o l’Assemblea General.

Article 14

L’Assemblea General, és la màxima representació de la voluntat del partit. El formen tots els militants de la formació que estiguin al corrent de les seves obligacions envers el partit.

Les reunions de l’Assemblea General s’anomenaran Congrés, i seran convocades pel Comitè Executiu amb caràcter ordinari una vegada cada any, i, en qualsevol cas, cada any electoral.

També podrà ser convocada amb caràcter extraordinari altres vegades, bé pel mateix Comitè Executiu o bé a demanda d’un 15% dels afiliats del partit. La convocatòria es farà amb una anticipació mínima de 10 dies amb expressió dels temes a tractar. Aquest termini podrà ser reduït pel Comitè executiu per necessitats electorals i de presentació de candidatures.

Article 15

L’Assemblea General tindrà les següents funcions:

a) Elaborar i aprovar l’ideari o programa general del partit, així com les línies d’actuació del partit, en forma de programes, declaracions i tot altre dret fonamental.

b) Ratificar els pactes i acords del partit amb altres formacions o partits.

c) Modificar i aprovar aquests Estatuts.

d) Elegir els òrgans de Govern del partit, així com el presidents, dos vicepresidents, i tots els membres que formaran part del Comitè executiu.

e) La destitució dels òrgans de Govern del partit i dels seus càrrecs.

f) La incorporació del partit a federacions i unions de partits o la seva escissió.

g) El control del funcionament democràtic del partit mitjançant l’aprovació i execució dels informes que es presentin al respecte.

h) Aprovar la dissolució del partit

i) En general, tindrà les facultats més àmplies per tal d’estructurar i dirigir el partit. Aquestes facultats quedaran delegades al Consell Consultiu entre cada sessió de l’Assemblea.

Article 16

Presidirà l’Assemblea General el president del partit, acompanyat del vicepresident.

Les decisions per part de l’Assemblea General s’adoptaran per majoria d’assistents i representats.

L’Assemblea General es dotarà, si escau, del seu propi reglament de funcionament intern.

Article 17

El Consell Consultiu és l’organisme que representarà l’Assemblea General, en els períodes entre congressos.

El Consell Consultiu assessorarà al Comitè executiu en aquelles funcions que no estiguin expressament reservades a l’Assemblea General. D’acord amb els termes establerts, li correspon:

a) Elaborar i aprovar, en els períodes entre congressos les línies polítiques d’actuació del partit, en forma de programes, declaracions i tot altre document fonamental, que requereixi l’activitat diària del partit.

b) Encomanar al Comitè Executiu que negociï els acords i els pactes del partit.

c) Assessorar de manera no vinculant al Consell Executiu en totes les qüestions polítiques d’interès del partit

El Consell Consultiu reté les facultats generals de l’Assemblea General en els períodes de temps que transcorren entre cada convocatòria d’aquesta.

En formen part tots els membres del Comitè Executiu i els membres afiliats a Unió Laurediana que exerceixin el càrrec públic de Cap de Govern, Síndics, Consellers Generals, Ministres i Cònsols. També tots aquells altres que l’hagin ostentat i que mantinguin l’afiliació al partit, sempre que no vulnerin l’apartat 4 de l’article 3 de la Llei Qualificada de partits polítics i finançament electoral.

S’hi pot afegir, a més, fins a 10 membres més afiliats a Unió Laurediana, elegits entre els membres afiliats per un període de 4 anys, per l’Assemblea del Partit, més un representant de la Secció Jove del Partit.

Article 18

El Consell Consultiu tindrà les següents funcions:

a) Assessorar i recomanar actuacions al Comitè Executiu, en totes les qüestions polítiques d’interès per al partit i amb les facultats més que no siguin reservades a l’Assembles General

b) Debatre, emetre opinions sobre l’acció polític i adreçar-les, si escau, al Comitè Executiu o as elegits del partit, en qualsevol instància pública.

c) Desenvolupar i estendre la ideologia d’Unió Laurediana

d) Preparar, amb el Comitè Executiu, les sessions de l’Assembles General.

e) Prendre totes les decisions que no siguin expressament reservades a l’Assemblea General o al Comitè Executiu en relació amb la política general i parroquial i a l’organització del partit, dins dels períodes entre sessions de l’Assemblea General.

f) Vetllar pel compliment dels Estatuts i de les altres normes reglamentàries així com interpretar-les en cas de conflicte.

Article 19

El Consell Consultiu es presidit pel president del partit, assistit pel secretari.

Les decisions es prendran per majoria de vots. EL President tindrà el vot de qualitat per decidir els empats que es puguin produir.

El Consell Consultiu es reunirà, com a mínim, un cop cada sis mesos, o quan el convoqui el president del partit, a iniciativa pròpia, o a demanda de 5 membres del mateix Consell Consultiu.

El Consell Consultiu podrà dotar-se, si escau, del seu propi reglament de funcionament intern.

Article 20

El Comitè Executiu és l’òrgan de govern del partit escollit per l’Assemblea General per majoria simple.

El formen el president del partit, un vicepresident, un secretari, el tresorer i el portaveu i fins a un màxim de 10 vocals.

Amb caràcter especial podrà habilitar-se una altra vicepresidència per als casos en què un militant, afiliat, del Partit Unió Laurediana exerceixi un càrrec rellevant en algun dels partits nacionals o en una organització existent en l’àmbit internacional.

Article 21

Tots els membres del comitè Executiu hauran de gaudir de la plenitud de drets polítics.

En cas d’absència del president serà substituït pel vicepresident.

Cada membre del Comitè Executiu, amb l’acord previ d’aquest, podrà tenir al seu càrrec una comissió de treball determinada, per desenvolupar la tasca de la qual designarà entre els militants del partit els membres que en vulguin formar part.

Article 22

El Comitè executiu serà l’encarregat de:

a) Executar les decisions programàtiques de l’Assemblea General i del Consell Consultiu.

b) Recollir tota la informació necessària per a cada comissió, secció o grup de treball i, en general, donar suport a les iniciatives que vinguin del Consell Consultiu o de l’Assemblea General. Amb aquesta finalitat, podrà requerir la compareixença de qualsevol càrrec públic del Partit Unió Laurediana per demanar-li informació o fer-li arribar el resultat dels debats o les opinions expressades. Tots els càrrecs públics del Partit Unió Laurediana podran també demanar ser rebuts i escoltats en sessió del Comitè Executiu per temes concrets.

c) Portar tota la informació administrativa del partit, amb els fitxers, arxius, banc de dades, etc.

d) Portar i custodiar els llibres d’actes de l’Assemblea General, del Consell Consultiu i del Comitè Executiu.

e) Publicar el butlletí del partit, la web, el facebook, Twiter i tot altre document d’ordre intern o extern, per iniciativa pròpia o per encàrrec de l’Assemblea General o del Consell Consultiu.

f) Escollir i separar, eventualment, les persones que hagin de fer un treball remunerat del partit, sigui amb caràcter d’assalariat permanent, parcial o eventual.

g) En general, coordinar, dirigir les tasques del partit, tenint en compte les instruccions de l’Assemblea General i Consell Consultiu, exercint el poder disciplinari sobre els militants.

h) Elaborar i presentar al Consell Consultiu el pressupost anual i el balanç i l’estat de comptes de l’exercici anterior.

i) Acceptar o refusa nous militants.

j) Elaborar les candidatures als comicis de la parròquia tant a nivell nacional com de Comú, i proposar-les a l’Assemblea General.

k) Informar i assegurar la coordinació amb la resta de Comitès Parroquials i sobre els partits amb els que es mantinguin relacions en l’a`mbit nacional.

l) Promoure principis qualitatius o ètic, per les persones que hagin d’ostentar càrrecs electes.

m) Preparar i convocar les Assemblees Generals i les reunions del Consell Consultiu.

Article 23

El mandat de tots els membres del Comitè executiu tindrà una durada de dos (2) anys, amb possibilitat de reelecció per a altres mandats.

Article 24

Tots els membres del Comitè Executiu tenen dret a veu i vot i les seves decisions són preses per majoria dels assistents amb vot diriment del President.

Aquest Comitè s’organitzarà segons la forma següent:

Correspon al President:

 • La representació del partit, en tots els seus aspectes i àmbits, amb manament vinculant de l’Assemblea General, del Consell Consultiu i del Comitè Executiu.
 • La representació judicial i extrajudicial en tota classe d’actes i contractes per a la realització dels acords del Comitè Executiu, sense perjudici d’altres apoderaments que pugui atorgar i se li puguin atorgar.
 • Ser l’interlocutor en les relacions amb les altres forces polítiques sense perjudici d’altres membres de l’executiva que l’acompanyin.
 • Convocar el Consell Consultiu, sense perjudici del que preveu l’article 18 dels Estatuts, i redactar l’ordre del dia incloent-hi els punts que cregui rellevants i afegint-ne d’altres a proposta formal dels càrrecs electes que Unió Laurediana tingui al Comú, al Grup Parlamentari i al Govern.

Correspon al Vicepresident:

Assistir el president en totes les funcions que li són atribuïdes, així com assumir-les en la seva absència.

Correspon al secretari:

 • Convocar el Comitè Executiu
 • La direcció de les funcions executives del partit, dins les línies marcades per l’Assemblea General, el Consell Consultiu i el Comitè Executiu.
 • Les funcions de portaveu i relacions amb la premsa sense perjudici dels altres membres del Comitè Executiu.
 • Signar i responsabilitzar-se de les actes del Comitè Executiu i l’Assemblea General.
 • Les funcions especifiques d’organització i atenció al militant.
 • Assumir les funcions que li encarregui el Comitè Executiu, el Consell Consultiu o l’Assemblea General.

Correspon al tresorer:

 • Responsabilitzar-se de les finances del partit i dels llibres comptables.
 • Presentar l’estat de comptes i els pressupostos ordinaris i extraordinaris, i executar els pressupostos.
 • Exercir d’Administrador General en actes de campanya electoral, en defecte d’altre nomenament a l’efecte.

Article 25

Els afiliats d’Unió Laurediana poden també formar part com afiliats, del partit nacional amb qui Unió Laurediana estigui representada a nivell nacional.

Per acord de l’Assemblea General, Unió Laurediana podrà esdevenir el Comitè Parroquial d’Un Partit nacional, on tindrà nomenats els seus representants que alhora es faran càrrec de les relacions de coordinació entre ambdós partits.

1. De les eleccions generals i comunals

Article 26

El Comitè Executiu fixarà la data d’inici per a la presentació de propostes de candidatures a les eleccions generals en circumscripció nacional, i a les eleccions comunals, en la circumscripció parroquial.

El termini per a la presentació de propostes serà de set (7) dies naturals.

Pel que fa a la presentació de propostes, el Comitè Executiu, segons escaigui, dins el termini fixat acusaran recepció de les propostes, les quals hauran de complir els requisits establerts estatutàriament.

Article 27

Per a la valoració de propostes, un cop finalitzat el període de recepció de propostes, el Comitè Executiu i el Consell Consultiu, disposen d’un termini màxim de trenta (30) dies naturals per analitzar-les i, si fos necessari, consensuar els caps de llista.

En cas de manca de consens, els esmentats òrgans podran proposar candidats que, juntament amb els ja presentats, se sotmetran a unes eleccions primàries en el si del partit on tots els candidats proposats disposaran d’un màxim de quinze (15) minuts per presentar-se i defensar la seva candidatura.

En el curs de les eleccions primàries les votacions seran secretes. Hi tindran dret de vot els afiliats, sempre que acreditin una antiguitat mínima de sis (6) mesos com a afiliats a Unió Laurediana.

En allò que respecta a l’elecció i a la proclamació de candidats, el Comitè Executiu, convocarà en un termini màxim de vint (20) dies naturals l’Assemblea General per a l’elecció i la proclamació de candidats. S’acceptarà el vot delegat però amb la limitació d’una delegació per afiliat present. La delegació haurà de presentar-se en el moment d’efectuar la votació, per escrit i signada per la persona que delega.

La candidatura s’elegirà per majoria simple dels vots, presents i representats.

Un cop elegits els candidats, sigui fruit del consens o com a resultat de la celebració d’eleccions primàries, l’Assemblea General proclamarà, segons escaigui, el candidat o els candidats.

2. Elaboració de les candidatures i els programes electorals

Article 28

El Comitè Executiu nomenarà la Comissió Especial Electoral, que tindrà per objectiu la recerca dels candidats que encapçalaran la llista electoral en la circumscripció nacional i parroquial.

Aquesta Comissió Especial Preparatòria estarà formada per tots els càrrecs del Comitè Executiu i per tres (3) persones representants de cada un dels tres àmbits politicoinstitucionals, el Govern, el Consell General i Comuns, sempre que el partit disposi de representació en aquests.

Article 29

El Comitè Executiu nomenarà les tres (3) persones representants de cada un dels tres àmbits politico-institucionals i constituirà la Comissió Electoral, que estarà formada per un mínim de cinc (5) persones, d’entre les quals s’escollirà un coordinador i els responsables de les àrees de:

1. Programa 2. Campanya 3. Finances

Article 30

Per escollir les persones que integraran les candidatures, la Comissió Especial Electoral farà ús de regles democràtiques valorant alhora la paritat de gènere, tindrà en compte a demés una sèrie de criteris, no exclusius, com per exemple la capacitat i la dedicació de la persona proposada, l’afinitat i la bona entesa que tingui amb altres militants del partit i alhora possibles integrants de candidatures a fi d’obtenir una llista compacta i ben cohesionada, gaudir d’una bona reputació envers l’electorat, etc.

Qualsevol candidatura haurà de comptar, almenys, amb la meitat més un de candidats afiliats al Partit Unió Laurediana, i podrà incloure membres independents i simpatitzants que, igual que la resta, també es comprometran, per escrit, a satisfer al partit el 10% del que percebin per motiu del seu càrrec, en cas d’esdevenir membres electes.

En el cas de no poder assolir aquesta proporció, s’entendrà que s’ha optat per presentar una llista pactada amb altres forces o grups de persones independents. Arribat aquest supòsit, la llista requerirà l’aprovació de l’Assemblea General, d’acord amb el preveuen els Estatuts.

Article 31

La Comissió Especial Electoral establirà les línies mestres del programa electoral i el sotmetrà a l’aprovació del Comitè Executiu.

Un cop aprovades aquestes línies mestres, la Comissió Especial Electoral completarà la redacció i l’elaboració del programa en detall.

Proclamació de la candidatura i aprovació del programa

Article 32

Una vegada elaborat el programa en la seva totalitat i configurada la candidatura, el Comitè Executiu convocarà l’Assemblea General per ratificar i aprovar el programa electoral definitiu i per proclamar la composició de la candidatura electoral, moment en el qual se’n donarà publicitat.

Deures i drets dels candidats

Article 33

Tota persona que formi part d’una candidatura del Partit Unió Laurediana o d’una candidatura en què es trobi representada Unió Laurediana, passa a ser candidat, i com a tal li correspon:

 • Respectar i defensar el compliment del programa electoral
 • Participar activament en les reunions que es convoquin, com també en la campanya electoral.
 • Dedicar-se, i fer front, a les responsabilitats per a les quals han estat elegides, i informar-ne regularment el Comitè Executiu.
 • Comprometre’s per escrit a satisfer al partit un màxim del 10% del que percebi per motiu del seu càrrec, en cas d’esdevenir membre electe. En el suposat cas que s’exerceixi un càrrec d’àmbit nacional encara que sigui amb la vinculació amb un altre partit d’àmbit nacional, el Comitè executiu d’Unió Laurediana ja determinarà en funció de l’assumpció de les despeses electorals i dels acords que mantingui amb el partit d’àmbit nacional, si el destí d’aquest 10% és pel partit d’àmbit nacional o per Unió Laurediana.

Article 34

El Comitè Executiu, s’encarregarà de vetllar per la congruència i la cohesió dels programes envers la ideologia del partit nacional i Unió Laurediana, obtinguda l’aprovació per part d’Unió Laurediana, es remetrà eventualment el text a l’Executiva del partit amb vocació Nacional.

En cas que alguns dels òrgans esmentats no aprovés el contingut del programa presentat, aquest retornaria a la Comissió Electoral, que hi treballarà fins que s’aprovi.

Obtingut el vist-i-plau del Comitè Executiu del Partit Nacional, la Comissió electoral completarà la redacció i l’elaboració del programa en detall.

Posteriorment, tindrà lloc la presentació del programa i la proclamació de les candidatures electorals.

Article 35

No obstant el procediment ordinari establert a l’efecte, en cas que la proximitat de la convocatòria d’eleccions no permeti respectar els terminis que preveu el present títol, el Consell Executiu pot reduir-los per tal de garantir tant el procediment com la presentació de candidatures.

Article 36

Qualsevol persona que exerceixi un càrrec públic no funcionarial, al qual hagi accedit per acció determinant del Partit Unió Laurediana, en qualsevol forma o a través de qualsevol dels seus representants, es comprometrà per escrit a satisfer al partit fins a un màxim del 10% del que percebi per motiu del càrrec per al qual ha estat escollida i/o nomenada. Aquesta retribució podrà ésser compartida amb el Partit Nacional que també doni cobertura al càrrec.

Article 37

El partit Unió Laurediana adopta un sistema estructurat de règim sancionador i disciplinari que han de seguir i respectar els càrrecs electes, els càrrecs intern del partit i els militants i simpatitzants de la formació amb la finalitat d’establir el marc ètic i de comportament pel qual s’han de regir les persones que formen part del partit, i que inclourà les infraccions i les seves corresponents sancions.

Les infraccions es qualificaran en funció de la seva intencionalitat, de la rellevància pública de l’autor i del perjudici, o descrèdit, que potencialment o efectivament puguin causar al partit.

Les infraccions es classifiquen en tres grups: molt greus, greus i lleus, i són sancionables únicament per mitjà d’expedient contradictori o l’afectat/a hagi sigut escoltat, i sempre que siguin subsumibles en alguns dels supòsits que es regulen a continuació. Correspon a l’òrgan competent per resoldre l’expedient disciplinari l’elecció de la sanció i la seva graduació, atenent la falta i les seves circumstàncies, i en tot cas, les normes del subsegüent articulat. L’afectat tindrà dret a recórrer a un òrgan intern del partit amb facultats de revisar la sanció.

Article 38

Són infraccions molt greus, les següents:

a) L’incompliment, reiterat i persistent, de les obligacions que imposen els Estatuts i els reglament, i de les resolucions dels òrgans del partit quan aquest incompliment ocasioni un greu perjudici al partit.

b) La negació oral, escrita o de fet dels principis i les finalitats del Partit Unió Laurediana especificades en els Estatuts, en les bases programàtiques i en els reglaments, quan per la seva responsabilitat o per la rellevància de l’autor o pels resultats produïts s’ocasioni perjudici, greuge o desprestigi al partit.

c) L’adhesió o la inscripció a un altre partit, moviment, associació o col·lectiu similar que defensi una ideologia i una finalitat política diferents de les que defensa el Partit Unió Laurediana o que, malgrat una afinitat ideològica, l’acció representi un perjudici, o qualsevol altre greuge o descrèdit al partit.

d) Les manifestacions públiques que ocasionin un greu perjudici o desprestigi al partit, a la seva política o als seus militants.

e) Donar publicitat de paraula o per escrit o fer manifestacions sobre matèries reservades, amb perjudici per al partit.

f) La realització d’activitats a favor d’una força política diferent del Partit Unió Laurediana, o la realització d’activitats, amb finalitat electoral, en contra del partit, sempre que ocasioni un greu perjudici al partit.

g) Esdevenir trànsfuga o recolzar-se en trànsfugues per constituir o modificar equips de govern.

h) Qualsevol conducta constitutiva de delictes dolós quan per la seva naturalesa o rellevància causi un greu perjudici al partit.

i) Posar en perill per negligència o mala fe, el bon nom o el patrimoni del partit.

j) La reincidència en dues o més faltes greus dins el mateix any.

Les infraccions o faltes molts greus a que es refereix aquest article poden donar lloc a la imposició de les sancions següents:

1) Suspensió de militància o baixa temporal serà fixada d’acord amb la gravetat de la infracció, comporta la suspensió temporal de l’exercici dels drets i deures com a membre del partit, així com de l’exercici dels càrrecs que hi pogués desenvolupar.

2) Expulsió del partit i baixa definitiva de la condició de membre o de la retirada del partit.

3) Cessament del càrrec que ostenta.

Article 39

Són infraccions greus, les següents:

Les relatives a l’exercici del càrrec o a la seva política o als seus militants.

a) La realització d’activitat a favor d’una força política diferent de la de Unió Laurediana, o la realització d’activitat, amb finalitat electoral, en contra del partit.

b) Qualsevol conducta constitutiva de delicte dolós quan per la seva naturalesa o rellevància repercuteixi o causi un perjudici al partit.

c) La reincidència en dues o més infraccions o faltes lleus dins el mateix semestre.

Les infraccions o faltes a què es refereix aquest article poden donar lloc a la imposició de les sancions següents:

1) Suspensió temporal del càrrec d’elecció que exerceixi dins el Partit Unió Laurediana per un període de tres a dotze mesos.

2) Cessament del càrrec d’elecció que tingui dins el Partit.

3) Suspensió temporal, parcial o total dels drets de militància

4) Censura pública del capteniment que ocasioni la sanció i manament de dimissió del càrrec públic per al qual hagi estat elegit com a candidat del partit.

Article 40

Són infraccions lleus les següents:

a) Faltar el respecte degut als companys del partit, de manera greu i injustificada.

b) La no assistència, sense causa justificada, a una reunió de les que celebren els òrgans col·legiats i a la qual hagi estat expressament convocat.

c) L’incompliment dels acords que adopti la persona o el col·lectiu que la presideix.

d) La pertorbació de l’ordre a les reunions del partit.

e) Emetre manifestacions públiques que ocasionin perjudici o desprestigi al partit.

f) En general, l’incompliment de qualsevol precepte d’aquests estatuts sempre que no provoqui un perjudici pel partit o els seus membres o que la infracció no hagi estat qualificada com a greu o molt greu.

Les infraccions o faltes lleus a què es refereix aquest article poden donar lloc a la imposició de les sancions següents:

1) Advertiment o amonestació, verbal o per escrit, comunicat a l’interessat.

2) Expulsió de la reunió de l¡òrgan del partit en què s’ha produït la falta.

Article 41

Tots els militants i els òrgans del partit han de complir i exigir el compliment dels Estatuts, dels reglaments i dels acords adoptats pels òrgans del partit.

Qualsevol conducta sancionable imputable a un o una militant s’ha de fer saber a l’òrgan competent per exercici la potestat disciplinària.

Article 42

La potestat disciplinària resideix de ple dret en el Comitè Executiu o en membres expressament designats a l’efecte.

Tant el primer com els segons són els encarregats de vetllar pel compliment de les normes estatuàries i reglamentàries per tal d’exigir als militants la conducta que imposa el fet de pertànyer al Partit Unió Laurediana.

Article 43

Cap militant no pot ser sancionat si no és en virtut d’un expedient disciplinari de caràcter contradictori, tramitat amb audiència de l’interessat i d’acord amb les normes d’aquest títol. Qualsevol que sigui la sanció imposada ha de poder ésser objecte de recurs per part de l’afectat davant d’un òrgan del partit amb facultat de revisar la sanció, tot sense perjudici dels recursos legals que l’interessat pugui interposar.

El Comitè Executiu, atesa la naturalesa dels fets o el perjudici que pot comportar al partit, pot decretar la suspensió de la militància mentre es tramita un expedient disciplinari.

Per corregir les infraccions o faltes lleu no cal instruir cap expedient, si és es farà sempre amb audiència de l’interessat.

En totes les reunions de militants o d’òrgans col·legiats, la potestat disciplinària correspon sempre a la persona o col·lectiu que presideixi la reunió, que tindrà plenes facultats per dirigir el debat, amonestar i expulsar de la reunió tot militant que, amb el seu comportament, pertorbi l’ordre de l’Assemblea.

Si la causa de l’expulsió és constitutiva d’una infracció o falta greu o molt greu, es donarà compte dels fets al Comitè Executiu als efectes que procedeixin.

Article 44

La potestat disciplinària per a les infraccions lleus correspon a la persona o al col·lectiu que presideixi la reunió de l’òrgan on es produeix, que tindrà plenes facultats per ordenar i dirigir el debat i per imposar les sancions previstes.

Si la causa de l’expulsió és constitutiva d’una infracció greu o molt greu, qui exerceixi la presidència donarà compte dels fets al Comitè Executiu als efectes que procedeixin. En qualsevol cas, el partit podrà establir protocols interns d’actuació dels òrgans del partit i els seus membres amb la finalitat d’assegurar el compliment estricte de la legalitat.

Article 45

La potestat disciplinària per a les infraccions greus i molt greus correspon al Comitè Executiu i l’exercirà d’acord amb les normes següents:

a) El Comitè Executiu obrirà un expedient informatiu i, atesa la valoració que faci de la falta, es declararà competent per instruir i resoldre l’expedient sancionador.

b) Atesa la naturalesa dels fets i el perjudici que poden comportar al partit, pot acordar cautelarment, de forma motivada, sempre amb audiència de l’interessat, llevat que no pugui practicar-se en un termini de dotze hores des del coneixement de la falta, metre es tramita l’expedient disciplinari, les mesures següents:

1) Suspensió temporal del càrrec d’elecció que tingui dins el Partit

2) Suspensió temporal, parcial o total, dels drets de militància.

3) Censura pública del capteniment que ocasioni la sanció i manament de suspensió del càrrec públic per al qual hagi estat elegit com a candidat del partit.

c) El Comitè Executiu o el Comitè delegat per aquest ha de nomenar un instructor, que tindrà per funció fixar els termes exactes dels fets imputables, proposar les proves necessàries i formular, si escau, la proposta de sanció, que elevarà a qui correspongui, amb els tràmits previs preceptius.

d) L’expedient, en tot cas, s’ha de tramitar amb coneixement i audiència de l’interessat, a qui es notificarà la designació de l’instructor i els càrrecs que se li formulen, per tal que pugui presentar en el termini de deu dies des de la notificació el corresponent escrit d’oposició i proposar proves. L’interessat pot actuar i defensar-se personalment o mitjançant un altre militant que el representi.

e) Tant si l’interessat i el perjudicat fan al·legacions i proposen proves com si no, un cop transcorregut el termini esmentat, l’instructor, l’interessat i el perjudicat, disposen del termini de deu dies per a la pràctica de les proves proposades. Es podrà prorrogar aquest període per un termini de deu dies si s’estima necessari per part de l’instructor, per poder esclarir els fets.

Finalitzat el termini de prova, l’instructor, el perjudicat i l’interessat, successivament, formularan la proposta de sanció que correspongui o d’arxiu de l’expedient en un termini màxim de cinc dies.

El Comitè Executiu, en vista del contingut de l’expedient, ha de dictar resolució en la seva primera reunió ordinària posterior al tancament de la instrucció. L’instructor s’abstindrà d’intervenir en la deliberació i en la votació de la resolució, si bé haurà de respondre sobre els aspectes en què sigui preguntat, per aclarir els punts que no resultin prou concrets.

El Comitè Executiu disposa d’un termini de sis mesos prorrogables tres mesos més, a comptar de l’inici de l’obertura de l’expedient per dictar resolució expressa.

L’expedient tindrà caràcter reservat i la resolució serà pública, amb la difusió que acordi el Comitè Executiu.

Contra la resolució de l’Executiu, o un cop transcorregut el termini de sis mesos sense que aquest hagi dictat resolució expressa, les parts poden interposar recurs davant el Consell, en el termini d’un mes.

Article 46

L’acció per corregir les infraccions molt greus prescriu al cap d’un any d’ençà de la comissió de la infracció; la de les greus al cap de sis mesos; i la de les lleus al cap de tres mesos de la comissió dels fets que la motivaren.

Les sancions prescriuran: al cap d’un any en els casos d’infraccions molt greus; al cap de vuit mesos en els casos d’infraccions greus, i al cap de quatre mesos en els casos d’infraccions lleus. El terme de prescripció és a partir de l’endemà del dia que adquireixi fermesa la resolució en què s’imposi la sanció.

Les sancions per infraccions greus o molt greus seran retirades de l’expedient, un cop hagin transcorregut tres o cinc anys, respectivament, des del moment de la seva resolució.

Article 47

Queden previstes altres normes generals per als expedients disciplinaris, segons les quals la tramitació d’aquests expedients contra membres del Consell Consultiu correspon, sempre, al Comitè Executiu en única instància, per bé que, en cas d’haver-hi acord d’expulsió, cal la ratificació de l’Assemblea General.

D’altra banda, la tramitació d’expedients disciplinaris a un membre del Comitè Executiu s’ha d’iniciar amb l’informe del mateix Comitè Executiu, i cal la ratificació de l’Assembles General.

Per a la tramitació d’expedients disciplinaris que afectin parlamentaris, i que es fonamentin sobre actuacions en la seva dimensió parlamentària, cal l’informe previ del grup respectiu de parlamentaris del Partit. Si l’acord fos d’expulsió, ha de ser ratificat per l’Assemblea General.

En qualsevol cas, i com a norma general, qualsevol acció disciplinària que es resolgui amb mesures, sigui quin sigui l’òrgan que resolgui, haurà de ser ratificada per l’Assemblea General.

Article 48

1.- Només es pot ordenar la suspensió o dissolució del partit per les causes previstes per la Llei qualificada de partits polítics i finançament electoral.

2.- A banda de les causes legals que comportin la dissolució del partit, també es pot dissoldre:

a) Per acord dels dos terços dels afiliats assistents a l’Assemblea General extraordinària, convocada amb aquesta finalitat, que ha de tenir com a únic punt de l’ordre del dia la dissolució i la liquidació del partit.

Per quedar un nombre inferior de tres afiliats. En aquest cas, el president ha de portar el Registre d’afiliats actualitzat, on es certifiqui sota la seva responsabilitat que es correspon a la realitat.

Per decisió judicial, en els termes previstos legalment.

Per la seva fusió amb un altre partit polític, en els termes previstos en els seus estatuts.

En el cas dels dos darrers apartats d’aquest article, l’Assemblea General ha d’acordar la dissolució del partit. En el cas que la referida Assemblea General no sigui convocada segons l’establert en aquests estatuts, una desena part dels afiliats pot instar per tal que es convoqui en un termini no superior a 30 dies.

L’Assemblea General ha de pronunciar-se expressament sobre la qüestió de la dissolució, en els termes previstos en els seus estatuts.

3.- La dissolució s’inscriurà en el Registre de Partits Polítics i extingirà la seva personalitat jurídica.

Article 49

Adoptada la dissolució, l’Assemblea General nomena un mínim de res liquidadors i un màxim de cinc, entre els afiliats del partit, encarregats de procedir a la liquidació de tots els béns i a la realització dels crèdits. L’estat de comptes i les propostes de liquidació han de ser aprovades amb unanimitat per la comissió liquidadora nomenada amb aquest finalitat.

Aquest procediment es farà d’acord amb les prescripcions del Capítol tercer de la Llei qualificada de partits polítics i finançament electoral. Comunicar-se l’acord de dissolució a Govern, a qui es donarà el romanent de la liquidació per a destinacions socials, humanitàries o benèfiques.

Sant Julià de Lòria, 19 de juliol del 2023.

Cistella
La teva cistella està buida
Cercador

# Entra un mínim d'1 caràcter per cercar # Prem la tecla ENTER per cercar o ESC per tancar

Favorits
Encara no has afegit cap producte favorit.